บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดลงในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการคอร์รัปชันหรือเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้อง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน